גילת טלקום משקיעים.

קוד אתי

מבוא

יושרה ללא פשרות, הקפדה על קיום החוקים הרלוונטיים וגילוי מלא, הוגן, ומדויק הנמסר במועדו הם אבני היסוד של גילת טלקום גלובל בע”מ, כולל חברות הבת שלה והישויות שבשליטתה, ושל הדירקטורים, המנהלים והעובדים שלהן (להלן, יחד: “קבוצת גילת טלקום גלובל” או “הקבוצה“). עקרונות אלו מנחים אותנו ביחסינו עם לקוחותינו, שותפינו העסקיים והעובדים שלנו.

תקנון האתיקה וההתנהגות העסקית שלהלן (“התקנון“) פורס את ההנחיות הבסיסיות לעבודתנו השוטפת, ומטרתו לסייע בידי חברי הקבוצה להבין את האחריות המוטלת עליהם בעשותם עסקים בשם הקבוצה.

מצופה מכל אחד מהעובדים והדירקטורים שלנו לנהוג לפי הסטנדרטים הקבועים בתקנון זה. אין ביכולתן של הנחיות אלו לצפות או להתייחס לכל מצב, אך הן מניחות בסיס לקבלת החלטות עסקיות שקולות.

תקנון האתיקה וההתנהגות העסקית לא נועד לשמש כספר הפעלה, המכסה כל מצב בו עלולים עובדים להיתקל. מטרתו לשמש מורה דרך שמאיר נושאים מרכזיים ומזהה את המדיניות והמשאבים הזמינים כסיוע לעובדים לקבל החלטות בהתאם לערכים האתיים שאנו חולקים.

כל עובד ידווח לקצין האתיקה של קבוצת גילת טלקום גלובל אודות כל פעולה שנראה כי היא מפרה את התקנון. לא יינקטו פעולות נקם כנגד עובד שמכבד את הדרישות לדווח בתום לב על כל הפרה לכאורה של התקנון.

עקרונות התנהגות בעבודה

העובדים שלנו הם המשאב היקר ביותר שלנו. עובדים יתייחסו זה לזה בכבוד ובהגינות, ואנו נטפח אווירה של תקשורת פתוחה ושל כנות.

כבוד לכל אדם

אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. נכבד את ההבדלים הקיימים בינינו, ונעודד גיוון. החלטות בנוגע לתעסוקה תהיינה מבוססות על שיקולים עסקיים כגון כישורים והתאמה לתפקיד, ותתקבלנה בהתאמה לחוקי העבודה הרלוונטיים. התנהגות נאותה ומקצועית תשרור תמיד בינינו לבין עמיתינו לעבודה, בתוך המשרד ומחוצה לו.

לא נסבול כל התנהגות פוגענית, מטרידה או מעליבה– מילולית, גופנית או חזותית.

מדיניות כנגד הטרדה מינית

על מנת להבטיח הגנה על כל העובדים, אנו מיישמים מדיניות נוקשה בנוגע להטרדה מינית. הטרדה מינית כוללת מילים, מעשים או תנאים שיוצרים סביבה מעליבה, עוינת, מאיימת או בלתי נעימה באופן אחר, שמשפילה עובדים ומונעת אותם מלהשתלב כראוי בסביבת העבודה שלהם/ן. לא נרשה נקמה או תוצאה שלילית אחרת כלפי עובד המתלונן בתום לב על הטרדה או אפליה אחרת בעבודה.

בריאות ובטיחות

אנו דואגים לסביבת עבודה בטוחה ובריאה עבור עובדינו ומבקרינו. כל עובד יהיה אחראי למלא אחר כל כללי ודרישות הבטיחות כראוי, וינקוט בכל אמצעי הזהירות כדי להגן על עצמו, על חבריו לעבודה ועל מבקרים. עובדים ידווחו למנהלים הישירים שלהם על כל מקרה של תאונה או פציעה.

מערכות תקשורת (כולל טלפון, דוא”ל ואינטרנט)

מערכות התקשורת שלנו, כולל טלפון, אינטרנט ומערכות ראשיות ניתנות למטרות עסקיות על מנת לסייע לכל עובדינו לבצע את עבודתם. אין להשתמש במערכות התקשורת שלנו לצורך צפייה, קבלה או שידור של תוכן בלתי הולם או תוכן שעלול להיות פוגעני. כל העובדים יצייתו למדיניות מערכות התקשורת של קבוצתגילת טלקום גלובל.

התנהגות בסביבה העסקית

מצופה מהעובדים ומהדירקטורים שלנו להתנהג על פי הסטנדרטיים האתיים הגבוהים ביותר ולנהוג תמיד בכנות, ביושרה ובהגינות. אנו סמוכים ובטוחים כי הצוות שלנו יקיים את הוראות החוק במלואן וישמור על סטנדרטים גבוהים בהתנהלותו.

הגבלים עסקיים, התנהגות בדרך מקובלת ותחרות

עלינו לנהוג בדרך מקובלת בלקוחותינו, ספקינו והמתחרים שלנו. עלינו לעמוד בכל דרישות החוקים בנוגע להגבלים עסקיים ולתחרות, המגנים על קיומו של שוק חופשי, ונקפיד תמיד:

  • להתחרות בנחישות וביושרה;
  • לא לדון עם מתחרים בתמחור או כל עניין המשפיע על התמחור, במטרה לתאם מחירים, תשלומים או לקבוע מחירי מינימום;
  • להקפיד על שיווק ופרסום מהימנים ושאינם מטעים.
 

תשלומים, תרומות והטבות

דירקטורים ועובדים לא יישלמו ולא יעודדו תשלום כלשהו על מנת להבטיח, לשמר או להפנות עסקים לגורם ממשלתי כלשהו או לכל עובד או לקוח, לקוח פוטנציאלי, ספק או ספק פוטנציאלי.

מתן מתנות

דירקטורים ועובדים יפעילו שיקול דעת ומתינות באירוח או בהצעת הטבה ללקוחות, ספקים, אנשים או גופים אחרים המקיימים קשרים עסקיים, או מבקשים לקיים קשרים כאלה, עם הקבוצה.

עובדים לא יציעו מתנה שתגרום לאדם כלשהו להפר את תקנון האתיקה של החברה שלו/ה, או שפרסומה בציבור יגרום מבוכה לקבוצת גילת טלקום גלובל.

קבלת מתנות

עובדינו יפעילו שיקול דעת בקבלת מתנה כלשהי מכל מוכר או קבלן משנה העובד עם הקבוצה. עובדים יוכלו לקבל רק מתנות סמליות או אירוח עסקי שערכו נמוך או סמלי.

נהלי רכש

הוראות התקנון תישמרנה במהלך עבודה עם ספקינו והחלטות רכש תתקבלנה בהתבסס אך ורק על טובת קבוצת גילת טלקום גלובל או לקוחותיה, לפי העניין. נפעל לפי נהלי הרכש של קבוצת גילת טלקום גלובל כפי שיהיו מעת לעת.

מורשי חתימה

כדי להבטיח בקרה עסקית ופיננסית יעילה על ההוצאות וההתחייבויות, יש להקפיד על אישורים פנימיים נאותים במהלך רכש, הצעות מכירה וכל התחייבות הנעשית בשם קבוצת גילת טלקום גלובל.

אי הלבנת כספים

נעמוד בכל דרישות החוקים והתקנות למניעת הלבנת כספים, ולעולם לא נשתתף ביודעין במזימה להלבנת כספים, לא נדווח בחסר על היקף עסקאות במזומן ולא נתחמק מתשלום מס. 

ניגוד עניינים

החלטות תתקבלנה בהתבסס אך ורק על טובת הקבוצה, ושיקול הדעת העסקי שלנו לא יושפע משיקולים אישיים או מיחסים אישיים. כאשר עובד של הקבוצה מצוי במצב בו קיים ניגוד עניינים פוטנציאלי, עליו לפנות מיד למנהל הישיר שלו/ה, ובמידת הצורך גם לקצין האתיקה.

רווח אישי

מצופה מכל הדירקטורים והעובדים בקבוצה לקדם את טובת הקבוצה בכל הזדמנות עסקית. דירקטורים ועובדים לא ינצלו הזדמנויות הקשורות לתפקידם בקבוצה, או שהגיעו לידיעתם באמצעות שימוש במידע של הקבוצה, ברכושה או במשאבים אחרים שלה, למטרת רווח אישי או לעשיית עסקים או פעילויות אחרות תוך תחרות עם הקבוצה.

מידע פנים

קבוצת גילת טלקום גלובל כפופה לחוקי ניירות ערך האוסרים על שימוש לרעה ב”מידע פנים” כהגדרתו בחוקים אלו, או על גילוי של “מידע פנים” כלשהו, למעט גילוי רשמי לציבור. עובדי קבוצת גילת טלקום גלובל, נושאי המשרה והדירקטורים שלה עשויים להיות מודעים למידע כלשהו בנוגע לקבוצה, שהוא בגדר “מידע פנים”.

בהתחשב בהוראות חוקי ניירות הערך, לעולם לא נחלוק עם אחרים “מידע פנים” כלשהו ולא נשתמש בו למטרת רווח אישי. אם נהיה מודעים לשימוש לרעה ב”מידע פנים”, נדווח על כך למחלקה המשפטית של קבוצת גילת טלקום גלובל.

אחריות לקהילה

עבודת ילדים

איננו מעסיקים אדם שנחשב לקטין מבחינה משפטית, אלא במקרים בהם העסקה כאמור מותרת על פי הדין המקומי והנוהג האתי, ואיננה פוגעת בבריאותו או ברווחתו של אותו אדם.

לא נהיה מעורבים ביודעין בהעסקה פוגענית או בלתי הוגנת של ילדים, ולא נתקשר ביודעין עם ספקים או סוכנים המעסיקים ילדים בדרך פוגענית או בלתי הוגנת.

שירות לקהילה

אנו תומכים בתכניות בקהילה, בין באמצעות תרומה כספית ובין בדרך אחרת.

אחריות סביבתית

נקיים את דרישות החוקים והתקנות להגנה על הסביבה החלים עלינו והנוגעים לעסקינו. כעסק, אנו נוקטים במאמצים מוגברים  בתחומי המיחזור, החיסכון באנרגיה ובמים, ומפסיקים את השימוש במוצרים יומיומיים (כגון כוסות חד פעמיות וכיו”ב) המזיקים לסביבה.

הנהלת חשבונות וביקורת

נכונות ספרים, רישומים ודו”חות לציבור

כל הספרים, הרישומים והחשבונות יהיו בהירים, נכונים ומדויקים ויהיו בהתאמה לכל התקנות והתקנים הרלוונטיים.

הנהלת חשבונות מדויקת חיונית להצלחת פעילותנו וליכולתנו לעמוד בדרישות החוקיות והרגולטוריות. באחריות העובדים להבטיח את כנות ודיוק כל הרישומים, הספרים, המידע והחשבונות של החברה. לדוגמא – יש להקפיד על דיוק ברישום ובתיעוד דו”ח הוצאות או דיווחי שעות ועל אישורים מתאימים בנוגע אליהם.

ביקורת

עובדים לא יעבירו, ולא יגרמו, במישרין או בעקיפין, להעברה של הצהרה שהיא באופן מהותי שקרית או מטעה לרואה חשבון בקשר לכל ביקורת, סקירה או בחינה של הדו”חות הכספיים של קבוצת גילת טלקום גלובל.

עובדים לא ינקטו כל פעולה, במישרין או בעקיפין, לכפייה, מניפולציה, הטעיה או השפעה בלתי הוגנת על כל רואה חשבון המעורב בביצוע הביקורת או הסקירה של הדו”חות הכספיים של קבוצת גילת טלקום גלובל.

דיווח על הפרה

מצופה מכל עובדינו לפעול על פי התקנון והנחיותיו.

במקרה של הפרת התקנון, אנו מצפים מכל הדירקרטורים, נושאי המשרה או העובדים לדווח מיד על כל אירוע של התנהגות בלתי חוקית או לא אתית מצד כל דירקטור, נושא משרה, עובד, מוכר, ספק או לקוח, לקצין האתיקה של קבוצת גילת טלקום גלובל, כמפורט להלן:

מנהלת כוח אדם – קרן שמש

[email protected]

טלפון קווי: 03-9255058

אם ברצונכם לשמור על עילום שם, נא להשאיר הודעה כתובה ובה תיאור מפורט של אירוע ההפרה לכאורה בתיבת הדואר של קצין האתיקה.

לא נתיר כל פעולת נקם כנגד עובד שמכבד את הדרישות לדווח על הפרת תקנון פוטנציאלית. בנוסף, כל העובדים והדירקטורים מחויבים לשתף פעולה באופן מלא ובכנות עם כל חקירה של קצין הציות, שאם לא כן ניתן יהיה לנקוט כנגדם בצעדים משמעתיים.

ככל שניתן, יישמרו כל הדיווחים בסודיות.