סאטקום משקיעים.

דיווחים מידיים

חלוקה לפי שנים
08/08/2021
מועד פרסום דוח רבעון 2 לשנת 2021 ביום 23.8.21, שיחת ועידה ביום 24.8.21
20/07/2021
הסרת צו המניעה לביצוע עסקת "וויוק" ואישור העסקה על ידי דירקטוריון ואסיפת בעלי המניות של "וויוק"
15/07/2021
הסכם חדש עם Vodacom לאספקת שירותי תקשורת לוויינית בהיקף 1.8 מיליון דולר ב-12חודשים, כולל חידוש אוטומטי לתקופות נוספות
09/06/2021
בת זכתה במכרז של החשב הכללי לאספקת ציוד ושירותי תקשורת ושירותי תחזוקה
12/05/2021
זכיה במכרז של לקוח ממשלתי ישראלי והתקשרות עם לקוח נוסף למתן שירותים
11/05/2021
סאטקום בשת"פ עם חלל להשקת שירותי אינטרנט, שירותי קישוריות וגיבוי עבור לקוחות בישראל והמזרח התיכון