סאטקום משקיעים.

דיווחים מידיים

חלוקה לפי שנים
12/04/2021
זכתה במכרז לאספקת שירותים ומוצרים לגוף ממשלתי במערב אפריקה
07/04/2021
תוצאות אסיפה מיוחדת מיום 7.4.21
29/03/2021
הזמנה לאספקת שירותי תקשורת לוויינית בהיקף של כ-4 מיליון שח מלקוח ממשלתי ישראלי
29/03/2021
הרחבת התקשרות עם לקוח בניז'ר לאספקת שירותי O3b ושירותי תקשורת נוספים
18/03/2021
תוצאות אסיפה כללית מיום 18.03.21
18/03/2021
טיוטת הערכת שווי של וויוק (מוחזקת ע"י חברת בת), מצביעה על עליית ערך